Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Britu Virdžīnu salas
Britu Virdžīnu salas (BVS)

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Britu Virdžīnu salas atrodas Karību jūras ziemeļu daļā, uz austrumiem no Kubas, Haiti un Puertoriko. Vēl joprojām šī teritorija ir autonoma Lielbritānijas kolonija. Nacionālā valūta – ASV dolārs. Oficiālā valoda – angļu.

Uzņēmējdarbības veids: Uzņēmējsabiedrība (BC).

Direktori: Minimālais skaits – 1. Direktori var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Nav publiska direktoru reģistra. Informācija tiek glabāta pie pilnvarotās personas.

Akcionāri: Minimālais akcionāru skaits – 1. Akcionāri var būt fiziskās vai juridiskās personas, jebkuras valsts rezidenti. Nav publiska akcionāru reģistra. Informācija tiek glabāta pie pilnvarotās personas.

Sekretāri: Attiecībā uz sekretāriem īpašu prasību nav.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Uzņēmumam ir atļauts emitēt 50 000 akcijas bez nominālvērtības vienā akciju kategorijā vai ar nominālo vērtību 1 USD par katru. Nav likumīgu prasību par to, vai maksāt par visu vai tikai daļu. Pastāv noteikti ierobežojumi uzrādītāja akciju emitēšanai.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Nosaukumi beidzas ar vārdiem Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, Company, Limitada, Societe par actions, Aktiengesellschaft vai saīsinājumiem Ltd., Corp., Inc., A/S, AG, N.V., B.V., GmbH, S.A. Bez speciālas atļaujas nosaukumos nevar lietot tādus vārdus kā Bank, Building society, Savings, Loans, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund management, Investment Fund, Trust, Trustees, Chamber of Commerce, University, Municipal, Royal un šo vārdu atvasinājumus.

Prasības: Uzņēmuma juridiskai adresei un pilnvarotai personai ir jābūt Britu Virdžīnu salās.

Informācija par īpašnieku: Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku ir konfidenciāla un pieejama tikai pilnvarotajai personai.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešams iesniegt gada ienākumu deklarāciju un finanšu pārskatus, tomēr finanšu pārskatus ir jāsagatavo un jāglabā uzņēmuma birojā, lai vienmēr varētu pārskatīt finanšu stāvokli.

Aplikšana ar nodokli: Uzņēmējsabiedrībām piemēro 0% nodokļu likmi.

Konvencijas pret divkāršo aplikšanu ar nodokļiem: Šādu konvenciju BVS ir noslēgušas ar Šveici un Japānu, tomēr saskaņā ar BVS likumdošanu uzņēmumi nav nodokļu maksātāji un neattiecas uz šo konvenciju.

Papildu informācija: BVS neparādās tā sauktajos „melnajos sarakstos” kā, piemēram, vienā no FATF (Finanšu darbības operatīvā grupa cīņai pret naudas atmazgāšanu) un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) sarakstiem. Nav nepieciešams minēt uzņēmuma mērķus tā dibināšanas dokumentos. Vietējie tiesību akti atzīst šādas informācijas elastīgumu. Kā nosaka BVS likumdošana ir atļauts minēt tikai akciju skaitu, neminot nominālo vērtību, ko uzņēmums ir tiesīgs emitēt (akciju skaits nav ierobežots). BVS publiskajā reģisrā nav informācijas par direktoriem un akcionāriem un tā nav pieejama pēc trešo personu pieprasījuma. Uzņēmumiem Britu Virdžīnu salās nav atļauts veikt darbību un vienlaicīgi darboties kā apdrošināšanas, pārapdrošināšanas sabiedrībai, pārvaldīt ieguldījumu fondus, īstenot kolektīvo ieguldījumu plānus, darboties kā depozitārijam, citiem vārdiem sakot, veikt jebkura veida apdrošināšanas vai banku darbību. Uzņēmuma direktors var būt jebkuras nacionalitātes un nav obligāti jābūt BVS rezidentam. Britu Virdžīnu salu uzņēmumam ir jāmaksā valsts nodevu par licenču atjaunināšanu un ikgadēji jāmaksā pilnvarotajai personai par tā sniegtajiem pakalpojumiem.

2004. gada 31. decembrī tika ieviests jauns grozījums Likumam par Starptautiskām Uzņēmējsabiedrībām (International Business Company Act), saskaņā ar kuru tā nosaukums mainījās uz Likumu par Uzņēmējsabiedrībām (Business Company Act). Bija pieņemts lēmums, ka uzrādītāja akcijas glabā pilnvarotais akcionārs.

2008. gada 22. februārī stājās spēkā grozījumi Likumam pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (Money Laundering Law), kas nosaka, ka informācija par faktiskajiem uzņēmuma īpašniekiem, ieskaitot pases kopiju, dokumentus, kas pierāda dzīvesvietas adresi, kredītvēsturi un uzņēmuma darbības raksturojumu ir jāglabā pilnvarotajai personai.