Tel.: +371 2888 3086, E-mail: info@lowtaxcompany.com, Skype:lowtaxcompany

Home >> Zemo nodokļu valstis >> Dominika
Dominika

Valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un īss apraksts: Dominikas Sadraudzība, plašāk pazīstama kā Dominika (ko bieži jauc ar Dominikas Republiku, lai gan tā ir cita valsts), ir angliski runājoša bijusī Lielbritānijas kolonija, kurā pašlaik valda neatkarīga konstitucionāla demokrātija (kļuva 1978. gadā), atrodas Karību jūras austrumos. Tās nacionālā valūta ir Austrumkarību dolārs.

Uzņēmējdarbības veids: Starptautiskā uzņēmējsabiedrība (IBC).

Direktori: Dominikas starptautiskā uzņēmējsabiedrībā minimālais direktoru skaits – 1. Direktors var būt arī juridiskā persona. Informācija par direktoriem nav pieejama publiskajā reģistrā. Nav nepieciešams, lai direktori būtu rezidenti.

Akcionāri: Minimālais akcionāru skaits – 1. Tā var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Informācija par faktiskajiem uzņēmuma īpašniekiem un akcionāriem nav pieejama publiskajā reģistrā. Akcionāri savas akcijas var atkārtoti emitēt un atkārtoti iegādāties.

Sekretāri: Dominikas uzņēmumiem ir jābūt reģistrētai juridiskajai adresei un pilnvarotai personai, kas var būt fiziskā vai juridiskā persona, kas ir Dominikas rezidents. Uzņēmuma statūtu, memoranda, reģistrācijas apliecības un direktoru reģistra kopijas ir jāglabā IBC juridiskajā adresē. Direktoru reģistrs publiski nav pieejams.

Atļautais akciju kapitāla lielums: Nav noteikts minimālais akciju kapitāls. Standarta pieļaujamais akciju kapitāls ir 100 000 USD. Minimālais emitēto akciju kapitāls var būt viena akcija bez nominālvērtības vai viena akcija ar nominālo vērtību. Emitētās akcijas ir pilnībā jāapmaksā. Ir atļautas reģistrētās akcijas, uzrādītāja akcijas, akcijas bez nominālvērtības, priekšrocību akcijas, izpērkamās akcijas un akcijas ar balsošanas tiesībām vai bez tām.

Uzņēmumu nosaukumu ierobežojumi: Dominikas ārzonas uzņēmuma nosaukumam ir jābeidzas ar vārdu, vārdu savienojumu vai saīsinājumu, kas norāda uz ierobežotu atbildību, piemērma, Limited, Ltd., Corporation, Corp., Société Anonyme, S.A.

Dominikas ārzonas uzņēmumi nosaukumos nevar lietot vārdu vai frāzi, kas norāda uz jebkādu saistību ar valdību: Government, Govt, National, Royal, Republic, Commonwealth vai Dominica.

Bez īpašas atļaujas vai licences starptautiskās uzņēmējsabiedrības nosaukums nevar beigties ar tādu vārdu, frāzi vai saīsinājumu kā Bank, Assurance, Building Society, Chamber of Commerce, Foundation, Trust utt.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku: Saskaņā ar Likuma par starptautiskām uzņēmējsabiedrībām 112. sadaļu ikviens, ieskaitot auditoru vai oficiālo likvidatoru, kas atklāj informāciju par Dominikas uzņēmumu, var tikt apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, par ko tiek uzlikts naudas sods 25 000 USD apmērā un apcietinājums uz diviem gadiem. Izņēmumot gadījumus, kad informācija tiek atklāta saskaņā ar tiesas izpildrakstu un attiecas tikai uz noziedzīgām darbībām.

Informācija par faktisko uzņēmuma īpašnieku glabājas juridiskajā adresē un publiski nav pieejama.

Audits un finanšu pārskati: Nav nepieciešams varas institūcijām iesniegt revidētus gada pārskatus un nodokļu deklarācijas, tomēr uzņēmumam ir jāglabā finanšu pārskatus, kas atspoguļotu uzņēmuma finanšu stāvokli.

Nodokļu politika: Likums nosaka, ka ārzonu uzņēmumiem minimālais periods, kad uzņēmums netiek aplikts ar nodokļiem ir 20 (divdesmit) gadi, sākot ar tā reģistrācijas dienu.